بررسی ساختار و رفتار پيونده گوی سان درسازه های فضا کار

بررسي ساختار ورفتار پيونده گوي سان درسازه هاي فضا کار نسترن جدبابايي دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران،دانشگاه علم وصنعت ايران،تهران حديثه بلخاري قهي دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران،دانشگاه علم وصنعت...


توضیحات بیشتر