رفتار رانندگان مسير فرعی در تقاطع اصلی - فرعی

رفتار رانندگان مسير فرعي در تقاطع اصلي - فرعي داراي چراغ چشمك زن قرمز و تابلوي ايست محسن كيماسي دانشجوي كارشناسي دانشكده پليس راهنمايي ورانندگي ، دانشگاه علوم انتظامي ،تهران ١ محمد هاشمي دانشجوي كارشناسي دانشكده...


توضیحات بیشتر