در صورتی که در مورد محصول " صورتجلسه تحویل واحد مسكونی ( پروژه .... ) " مشکلی وجود دارد می توانید توضیحات و مشکلات مربوطه را از طریق تکمیل فرم زیر به ما اطلاع دهید